سؤال 1_ مُتعه کردن زن، اگر چه برای لذّت بردن نباشد، آیا صحیح است؟

جواب _ بله، صحیح است.

س 2_ شوهر نباید بیشتر از چه مدت، نزدیکی با مُتعه خود را ترک کند؟

ج _ بنابر احتیاط واجب، بیش از چهار ماه.

س 3_ زنی که مُتعه می شود، اگر در عقد شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند، آیا عقد و شرط او صحیح است؟

ج _ عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می تواند لذّتهای دیگر از او ببرد، ولی اگر بعد به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید

س 4_ زنی که متعه شده، اگر چه آبستن شود، آیا حق خرجی دارد؟

ج _ خیر، حق خرجی ندارد.

 

برای دیدن بقیه به ادامه مطلب رجوع کنید

 

ثبت نام در این پایگاه :

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای تهران و قم)

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای به جز تهران و قم)

س 5_ زنی که متعه شده، حق داشتن چه چیزهایی را ندارد؟

ج _ زنی که متعه شده حق همخوابی ندارد، از شوهر ارث نمی برد و شوهر نیز از او ارث نمی برد.

س 6_ زنی که متعه شده، اگر نداند که حقّ خرجی و همخوابی ندارد، آیا عقد او صحیح است؟

ج _ عقد او صحیح است و برای آنکه نمی دانسته، حقی بر شوهر پیدا نمی کند.

س 7_ آیا زنی که متعه شده، می تواند بدون اجازۀ شوهر، از خانه بیرون رود؟

ج _ می تواند بدون اجازۀ شوهر، از خانه بیرون رود، ولی اگر بر اثر بیرون رفتن حق شوهر از بین می رود، بیرون رفتن او حرام است.

س 8_ اگر زن، مردی را وکیل کند تا به مدت و مَبلغ معیّن او را برای خودش متعه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدت یا مبلغی که معیّن شده، او را متعه کند، حکم آن چیست؟

ج _ وقتی که آن زن فهمید، اگر بگوید: راضی هستم، عقد صحیح و گرنه باطل است.

س 9_ آیا پدر و جدّ پدری می توانند برای محرم شدن، پسر نابالغ و دختر نابالغ خود، آنها را برای مدتی به عقد کسی درآورند؟

ج _ اگر پدر یا جدّ پدری، برای محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورد کافی است و نیز می تواند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن، به عقد کسی درآورد و باید آن عقد برای دختر نفعی داشته باشد و لازم نیست مدت زناشویی را قدری قرار دهند که شوهر بتواند از زن لذّت ببرد.

س 10_ اگر پدر یا جدّ پدری، طفل خود را که در جای دیگری است و نمی داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن، به عقد کسی درآورد، آیا محرم بودن حاصل می شود؟

ج _ بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می شود و چنانچه بعد معلوم شود هنگام عقد، آن دختر زنده نبود، عقد باطل است و کسانی که بر اثر عقد به ظاهر محرم شده بودند نامحرمند.

س 11_ اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، حکم آن چیست؟

ج _ چنانچه با زن نزدیکی کرده، باید تمام مهر را به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باشد، باید نصف آن را بپردازد.

س 12_ آیا مرد می تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده، به عقد دائم خود درآورد و یا اینکه او را به مدّت بیشتری دوباره متعه کند؟

ج _ بله، مرد می تواند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: حاج رضا نادری     |     | نظرات()