مأموریت اصلی ازدواج موقت، دفع شهوت و هیجانات زودگذر است و مأموریت اصلی ازدواج دائم تشکیل بنیان مقدسی است به نام خانواده که به تبع چنین تشکلی می بایست انسان هایی صالح تحویل اجتماع گردد.

آن چه امروزه به وقوع می پیوندند آن است که بسیاری از جوانان به انگیزه ی دفع شهوت، که مأموریت آن برعهده ی ازدواج موقت است، به سراغ ازدواج دائم می روند و پرواضح است که دیری نمی پاید این انگیزه ی سست، از نظر مفهومی تخلیه و تهی می گردد و آنگاه یک زوج جوان و آرزومند که برای فردای خودافق های روشن ترسیم کرده بودند، مجبورند همه ی آرزوهای خود را مدفون کنند.

همسر ایده آل در ازدواج دائم، همسری است که حاضر باشد تا پای جان همه ی هستی خود را فدای همسرش کند؛ در سختی وشیرینی زندگی، شریک و در کنار او باشد؛ در بیماری و گرفتاری همسرش، پرستار و حامی وی باشد و تعهد کند که تا آخر عمر هیچ گاه همسرش را در تحمل بار مشکلات تنها نگذارد.همسر ایده آل در ازدواج موقت همسری است که تعهدات پیش از عقد را اخلاقاً رعایت کند، مثلاً اگر مقرر شده بابت این ازدواج مبلغی بپردازد در مسترد کردن به موقع آن سستی نکند و اگر قرار بر رازداری بوده است سرّ یکدیگر را محترم بشمارند.

 همسر دائم، بال دیگر پرواز توست که با او می بایست به سمت کمال پرواز کنی. باید در انتخاب او دقت کنی؛ چون اگر هر دو با قدرت و به زیبایی نیز بال بزنید ولی بال زدن شما هماهنگ نباشد، هدف صعود میسر نخواهد شد وبال زدن های بیهوده جر خستگی و کوفتگی ثمری برای شما نخواهد داشت. همسر موقت، موظف نیست که همیشه و فقط با تو پرواز کند، بلکه مأموریت اولیه ی او آن است که قبل از هرچیز، غل و زنجیر شهوت را که به پای تو بسته است از هم بگشاید و تو را از اضطراب برهاند.

از ازدواج دائم توقع داریم که در پرتو آن آرامش پایدار یابیم، ولی ازدواج موقت ما را موقتاً از نوعی تلاطم و شوریدگی که موجب تشویش است رهایی می بخشد. طبیعی است که هر عقل سلیمی آرامش پایدار را برآرامش ناپایدار ترجیح می دهد، ولی اگر شرایط درونی و بیرونی انسان به گونه ای است که برای او فعلاً یا هرگز ایجاد هرگونه آرامش پایدار میسر نمی شود، آرامش مقطعی وناپایدار به ناهنجاری درونی ترجیح دارد؛ زیرا از تراوش مجموعه ی همین ناهنجاری های درونی است که امنیت محیط پیرامون ما به مخاره می افتد. ازدواج موقت می تواند با ایجاد شناخت مناسب زوجین نسبت به یکدیگر، محک خوبی برای امکان شکل گیری یک ازدواج دائم باشد.

ثبت نام در این پایگاه :

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای تهران و قم)

++ثبت نام ازدواج موقت (شهرهای به جز تهران و قم)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1389    | توسط: حاج رضا نادری     |     | نظرات()